Arctic Omega-3 Selolje - Den reneste seloljen på markedet
Selbestand

Grønlandsselen er den mest tallrike selarten i Nordatlanteren, og sannsynligvis det vanligste pattedyret i Nordatlanteren. Det er estimert en bestand i størrelsen 7-8 millioner sel hvorav 5-6 millioner i Nordvest-atlanteren (områdene nord for New Foundland), drøyt 2 millioner i området Kvitsjøen - Barentshavet og ca 1/2 million i havområdene rundt Grønland - Jan Mayen [[1]]. Bestandene er i sterk vekst og sammenlignet med bestandstall fra 1990-94 er estimatene for selbestanden mer enn doblet [[2]]. 

 

Grønlandsselen er et flokkdyr og en langdistansesvømmer som i enkelte år trekker langt ut fra isområdene. Videre er grønlandsselen et pattedyr med en vekt på voksne dyr i størrelsesorden 115-180 kg. I forbindelse med yngling, parring og hårfelling samler grønlandsselen seg i enorme flokker i bestemte områder; New Foundland - St. Lawrencebukten, området Grønland - Jan Mayen (Vestisen), og i Kvitsjøen (Østisen). 

 

I Kvitsjøen fødes ungene i februar - mars, mens fødsel skjer noe senere i de andre områdene. Ungene (kvitunger) dier i ca to uker og tredeobler vekten i løpet av denne perioden. Etter dette forlates ungene av moren som oppsøker hannene for ny parring. Ungene feller nå den hvite ullhårspelsen og kalles "lurv" før de som ca månedsgamle får en ny pels (svartunge - beater) og begynner å fange føde selv - i hovedsak krepsdyr. 

 

Etter parringen kommer de voksne dyrene i hårfellingsperioden der de skifter pelsen. I denne perioden er dyrene avmagret og pelsen er av dårlig kvalitet med

mange sår etter parringskampene. Etter at hårfellingsperioden er over og en ny pels er utviklet (Sadler), oppsøker selen beiteområdene og spiser seg raskt opp til "normalvekt" i løpet av september. 

 

Grønlandsselen spiser mer fisk enn den totale norske fiskefangsten som var i overkant av 2,5 mill tonn i 2003. Bestanden i Kvitsjøen er sterkt
økende og er nå på ca 2 mill dyr. Tilveksten er også stor, omkring 300 000 dyr per år.
[1] NAMMCO, Scientific Publications volume 2.  Tromsø 2000.

[2] Se Steinholt:  Tiltak for å bedre lønnsomheten i selfangsten, Fiskeriforskning, rapport 6/1997.  Tromsø.